Bieżący numer

#44(1)/2019 marzec

 W bieżącym numerze:

Labour Market: New Instruments, Old Practices

Urban Policy: Space and Social Relations

Modernity and Social work 

 

 


O czasopiśmie

„Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” jest czasopismem naukowym ukazującym się od 1999 roku. Powstało ono z inicjatywy Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników naukowych Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo było rocznikiem, następnie półrocznikiem, a od 2013 roku ukazuje się cztery razy w roku.

W kwartalniku publikowane są artykuły naukowe poświęcone szeroko rozumianej polityce społecznej i innym powiązanym z nią dziedzinom polityki publicznej. Polityka społeczna rozumiana jest jako zaangażowanie państwa i podmiotów niepublicznych na rzecz podnoszenia poziomu i jakości życia, rozwiązywania problemów społecznych w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej, kształtowania stosunków społecznych (w tym stosunków pracy). W języku angielskim ten obszar identyfikuje się przy pomocy takich określeń, jak m.in. social policy, public policy, social problems, welfare state, welfare system. Publikowane w kwartalniku artykuły reprezentują różne paradygmaty teoretyczne i metodologiczne nauk społecznych. Dotyczą diagnozy potrzeb społeczeństwa, problemów i wyzwań społecznych, ewaluacji różnych dziedzin polityki społecznej i powiązanych z nią polityk publicznych, programów społecznych i instytucji społecznych oraz zagadnień teoretycznych i metodologicznych.

Artykuły naukowe publikowane w działach „Studia” i „Z warsztatów badawczych” są recenzowane. W czasopiśmie ukazują się także recenzje książek naukowych, zapisy naukowych debat (dział „Forum”), wywiady z wybitnymi przedstawicielami nauki oraz inne materiały wzbogacające naukową dyskusję o polityce społecznej.

Autorzy nie ponoszą żadnych opłat w związku z przekazaniem tekstów do publikacji w czasopiśmie. Nie otrzymują też wynagrodzenia za publikację – na podstawie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu naukowego podpisywanej przed skierowaniem tekstu do druku.

Czasopismo (numery archiwalne i bieżące) w wersji elektronicznej jest udostępniane nieodpłatnie na stronie internetowej czasopisma Ponadto jest ono indeksowane w bazach: index Copernicus. CEJSH i BazEkon.

  

Liczba punktów na liście B MNiSzW w 2016 r. - 11. Czasopismo indeksowane w bazach: BazEkon, CEJSH, Index Copernicus.

Terminarz wydań

#01 marzec
#02 czerwiec
#03 wrzesień
#04 grudzień

Kontakt

  Redakcja kwartalnika Problemy Polityki Społecznej
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Nowy Świat 67, pok 110 (sekretariat)
00-927 Warszawa

  Tel: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl