Bieżący numer

#35(4)/2016 grudzień

 

Co w sprawie pomocy społecznej ustalono przy Okrągłym Stole?


Ćwierć wieku profesjonalizacji pomocy społecznej w Polsce


Kliniczna praca socjalna po polsku — warunki rozwoju


Marginalizacja i wykluczenie społeczne a polski ład społeczny


Dobrze i źle o kontrakcie socjalnym


Praktyki ewaluacyjne w pomocy społecznej


System pieczy zastępczej a biurokracja emocjonalna


Standardy usług reintegracji społecznej

 

 

 

 

  
 

O czasopiśmie

Kwartalnik Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje jest czasopismem poświęconym zagadnieniom szeroko rozumianej polityki społecznej. Politykę społeczną rozumie się w nim klasycznie, jako zaangażowanie państwa (łącznie z samorządem) na rzecz podnoszenia poziomu życia, ale również mniej klasycznie, jako różnorodne procesy rozwiązywania problemów społecznych w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej. W języku angielskim ten obszar identyfikuje się przy pomocy takich określeń, jak m.in. social policy, public policy, social problems, welfare state, welfare system. Publikowane w czasopiśmie artykuły dotyczą także społecznych problemów pracy.

  

Kwartalnik znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW w 2016 r.
Czasopismo otrzymało 11 punktów

Terminarz wydań

#01 marzec
#02 czerwiec
#03 wrzesień
#04 grudzień

Kontakt

  Redakcja kwartalnika Problemy Polityki Społecznej
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Nowy Świat 67, pok 110 (sekretariat)
00-927 Warszawa

  Tel: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl