Spis treści #08/2005  • Studia

Włodzimierz Anioł Północnym szlakiem. Kilka uwag o nordyckiej drodze rozwoju
Yohanan Stryjan Socjaldemokracja, rynek pracy i trzeci sektor – przypadek szwedzki
Dany Lang Duński model elastycznego bezpieczeństwa (flexicurity). Wzór do naśladowania?
Gesine Fuchs Niemcy i nowy europejski model socjalny
Tadeusz Kowalak W poszukiwaniu „odmiennej drogi”
Cezary Żołędowski Sytuacja mniejszości narodowych we współczesnej Polsce w świetle teorii marginalizacji
Piotr Skuza Polski ruch queer w perspektywie polityki społecznej

  • Forum

Relacje między celami gospodarczymi i społecznymi
Maciej Żukowski Wprowadzenie
Ryszard Bugaj Gospodarka i cele społeczne
Janusz Dąbrowski Niektóre cele społeczne na jesieni III Rzeczpospolitej
Marek Góra Niedostatki koncepcji zwanej „Europejskim Modelem Społecznym”
Elżbieta Kryńska Wysoki poziom zatrudnienia - cel polityki społecznej i polityki gospodarczej
Mirosław Księżopolski Polityka społeczna a polityka gospodarcza. Kilka refleksji
Anna Kurowska Cele polityki społecznej a cele polityki gospodarczej na przykładzie NPR 2007-2013
Witold Nieciuński Godzenie celów społecznych i gospodarczych a rozwiązania ustrojowe
Antoni Rajkiewicz Mariaż gospodarki z polityką społeczną nadzieją przyszłego rozwoju
Mieczysław Rakowski Polska transformacja i społeczna gospodarka rynkowa
Ryszard Szarfenberg Cele gospodarcze jako cele społeczne
Komentarze do poprzednich forów
Julian Auleytner Strukturalizm czy personalizm

  • Z warsztatów badawczych

Jerzy Rossa Aspekty struktury społecznej Gorzowa Wielkopolskiego. Ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność
Dobroniega Trawkowska Praktyki dyskryminacyjne w pomocy społecznej
Łukasz Łotocki Zogniskowane wywiady grupowe jako metoda badawcza w polityce społecznej na przykładzie badań nad migracjami międzynarodowymi

  • Z raportów międzynarodowych

Równość w centrum debaty o rozwoju. Raport o Rozwoju Społecznym 2005 i Raport o Rozwoju Świata 2006 (R. Szarfenberg)
Grupa Euromemorandum – Alternatywna Polityka Gospodarcza dla Europy (J. Godlewska, T. Mering)

  • Na łamach czasopism

Critical Social Policy (M. Theiss)

  • Z życia naukowego

Sprawozdanie z konferencji: European Society or European Societies. Euroconference on the Causes and Consequences of Low Education in Contemporary Europe, Granada, 18-23 września 2004. (P. Szukalski)
Projekty badawcze w zakresie polityki społecznej finansowane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (konkursy XXV, XXVI, XXVII)
Habilitacje z zakresu polityki społecznej zakończone w latach 2003-2005


                                                                                                                             

  

Liczba punktów wg wykazu MNiSzW w 2019 r.: 20. Czasopismo indeksowane w bazach: BazEkon, CEJSH, Index Copernicus.

Terminarz wydań

#01 marzec
#02 czerwiec
#03 wrzesień
#04 grudzień

Kontakt

Redakcja kwartalnika „Problemy Polityki Społecznej”
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Nowy Świat 67, pok. 110 (sekretariat)
00-927 Warszawa


  Tel: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl