Spis treści #05/2003  • Od Redakcji
  • Studia

Charles Gore, Jose B. Figueiredo Wykluczenie społeczne i polityka przeciwdziałania ubóstwu
Kazimierz W. Frieske, Paweł Poławski Instytucje obywatelskiej partycypacji w funkcjonowaniu administracji publicznej
Maria Theiss Kapitał społeczny w polityce społecznej - w poszukiwaniu definicji

  • Forum: Problemy demograficzne Polski (wstęp, wybór i opracowanie Lucyna Frąckiewicz)

Głosy w dyskusji:
P. Szukalski
E. Trafiałek Przestrzeń życiowa i socjalna ludzi starych – wymiary marginalizacji
P. Błędowski Lokalna polityka społeczna wobec osób starszych
B. Balcerzak-Paradowska Polityka rodzinna w Polsce na przełomie wieków
D. Graniewska Rodziny wielodzietne w Polsce. Problemy społeczno-demograficzne
Z. Pisz Edukacja przez całe życie
O. Kowalczyk Polityka społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych
J. Szymborski Główne problemy zdrowotne ludności Polski na początku XXI wieku
Z. Strzelecki I Kongres Demograficzny w Polsce
Aneksy: Deklaracja I Kongresu Demograficznego, Memoriał Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” w sprawie niepokojących tendencji wynikających z danych Spisu Powszechnego 2002

  • Z warsztatów badawczych

Łukasz Łotocki Ksenofobia w Europie: formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i społecznej
Piotr Szukalski Urodzenia pozamałżeńskie w Polsce - problem polityki społecznej?

  • Recenzje

A. Sen Development as Freedom, Rozwój i wolność (rec. R. Szarfenberg)
J. Danecki, M. Danecka (red.) U podłoża globalnych zagrożeń. Dylematy rozwoju (rec. W. Nieciuński)
K. Korzeniewska, E. Tarkowska (red.) Lata tłuste, lata chude... Spojrzenia na biedę w społecznościach, lokalnych (rec. I. Reszke)

  • Na łamach czasopism

"Sociologia Ruralis" (opr. K. Gorlach)
"Contexts. Understanding people in their social worlds" (opr. L. Miś)

  • Z życia naukowego

Projekty badawcze z zakresu polityki społecznej finansowane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji - konkursy XXII-XXIV (opr. R. Szarfenberg)
Habilitacje z zakresu polityki społecznej zakończone w latach 2002-2003 (opr. R. Szarfenberg)


                                                                                                                             

  

Liczba punktów wg wykazu MNiSzW w 2019 r.: 20. Czasopismo indeksowane w bazach: BazEkon, CEJSH, Index Copernicus.

Terminarz wydań

#01 marzec
#02 czerwiec
#03 wrzesień
#04 grudzień

Kontakt

Redakcja kwartalnika „Problemy Polityki Społecznej”
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Nowy Świat 67, pok. 110 (sekretariat)
00-927 Warszawa


  Tel: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl