Wymagania redakcyjne


Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane i niezłożone do druku w całości lub w części w innych czasopismach lub książkach, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Przyjmowane są oryginalne artykuły naukowe, recenzje publikacji naukowych oraz wypowiedzi do działu Forum. Do publikacji są dopuszczane także artykuły omawiające zagadnienia związane z praktyczną realizacją polityki społecznej. Oryginalne artykuły naukowe są recenzowane w trybie double-blind review process (patrz zakładka: recenzowanie). Mogą one mieć charakter omówienia i analizy wyników własnych badań empirycznych, opracowania monograficznego, artykułu przeglądowego, artykułu polemicznego. Oryginalne artykuły naukowe powinny zawierać odniesienia do teorii i metodologii nauk społecznych.

 Autorstwo powinno być ograniczone do tych osób, które wniosły znaczący wkład w koncepcję i realizację badań oraz interpretację publikowanych wyników badań. Jeden artykuł naukowy może mieć nie więcej niż trzech autorów. Recenzje książek, wypowiedzi w dziale Forum, teksty Od Redakcji i materiały niemające charakteru oryginalnego artykułu naukowego nie są recenzowane.

Oryginalne artykuły naukowe mogą być napisane w następujących językach: polskim, angielskim, francuskim i niemieckim. Teksty w języku obcym podlegają – obok redakcyjnej oceny merytorycznej – wstępnej ocenie redaktora językowego. Teksty niepoprawne językowo są zwracane autorom bez przekazania ich recenzentom.

Publikowanie artykułów w czasopiśmie jest nieodpłatne.

STANDARDY ETYCZNE

Plagiat, zjawiska ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, są traktowane jako zachowania nieetyczne, a ich wszelkie wykryte przypadki będą skutkowały odrzuceniem artykułu oraz powiadomieniem instytucji zatrudniających autorów. Redakcja stosuje procedurę zapobiegającą tym zjawiskom polegającą na sprawdzaniu nadesłanych tekstów w systemie antyplagiatowym, egzekwowaniu oświadczeń autorów dotyczących m.in. zjawisk ghostwriting i guest authorship.

Redakcja eliminuje konflikty interesów w procedurze recenzyjnej poprzez dobór kompetentnych recenzentów i uzyskiwanie od nich stosownych oświadczeń.

W przypadku złożenia do redakcji artykułów naukowych autorstwa członka zespołu redakcyjnego lub Rady Naukowej stosuje się procedury mające zapewnić bezstronność oceny wartości merytorycznej tekstów (m.in. wyłączenie autora/autorki z prac merytorycznych nad jego/jej artykułem, utajnienie danych o recenzentach, powierzenie recenzji wyłącznie recenzentom spoza jednostki zatrudniającej autora/autorkę i spoza podstawowej jednostki organizacyjnej zatrudniającej redaktora naczelnego).

Dane osobowe autorów i recenzentów podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Artykuły i recenzje są przekazywane w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W korespondencji z redakcją prosimy o podanie dokładnego adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu e-mail, stopnia i tytułu naukowego oraz placówki, którą autor/ka reprezentuje (afiliacja). 

Do procedury recenzyjnej dopuszczane są artykuły, które uzyskały wstępną pozytywną ocenę redakcyjną i spełniają podane niżej kryteria wstępne.

 1. Artykuł skierowany do prac redakcyjnych nie może zawierać niedopuszczalnych zapożyczeń, co zostało potwierdzone przez wynik procedury antyplagiatowej (kontrola tekstów z wykorzystaniem elektronicznego systemu antyplagiatowego, ocena jej wyników).
 2. Do artykułu dołączono oświadczenie(-a) autora/autorki dotyczące m.in. posiadania praw autorskich do nadesłanego tekstu, udziału osób trzecich w jego powstaniu, źródła finansowania, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (jeśli tekst jest efektem projektu badawczego). Oświadczenie zawiera także deklarację dotycząca ghostwriting i guest authorship. Brak podpisanego oświadczenia (jego skanu) skutkuje odmową publikacji tekstu.
 3. Autor(zy) powinien/powinni ujawnić wszelkie źródła finansowania projektów w swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. W szczególności autor(zy) są zobowiązani do wskazania źródeł finansowania badań, roli sponsora w planowaniu, realizacji i analizie badań i jego ewentualnego wpływu na treść artykułu. Należy również ujawnić inne relacje (takie jak zatrudnienie, doradztwo, przygotowanie płatnej ekspertyzy) stanowiące potencjalnie źródło konfliktu interesów w odniesieniu do złożonego artykułu.
 4. Artykuł musi być zgodny z tematycznym profilem czasopisma i zostać wstępnie oceniony jako poprawny pod względem merytorycznym i metodologicznym.
 5. Artykuł powinien mieć wymaganą przez redakcję strukturę, spełniać podane przez redakcję kryteria formalne, być poprawnym pod względem językowym.

Do procedury recenzyjnej są dopuszczane artykuły, które uzyskały wstępną pozytywną ocenę redakcyjną i spełniają podane niżej kryteria formalne.

 1. Objętość artykułunie powinna przekraczać 40 000 znaków (z uwzględnieniem odstępów między znakami), tzn. 22 stron, i nie może być mniejsza niż 2000 znaków. Objętość recenzji nie powinna przekraczać 20 000 znaków, tzn. 11 znormalizowanych stron.
 2. Strona tekstu (format A4, edytor Word), jak i przypisów, powinna zawierać 30 wierszy, z których każdy powinien mieć około 60 znaków, wliczając odstępy międzywyrazowe (łącznie około 1800 znaków na stronie). Tekst powinien być pisany z interlinią 1,5; fontem Times New Roman 12; marginesy 25 mm. Tekst musi być wyrównany do prawego i lewego marginesu (wyjustowany); paginacja w prawym dolnym rogu; numeracja stron ciągła. Tytuł całości i tytuły podrozdziałów muszą być pisane pogrubioną czcionką i wyrównane do prawego marginesu. Akapity należy zaczynać od wcięcia (odstęp standardowy, wprowadzony automatycznie, bez wykorzystywania tabulatorów). Nie należy używać automatycznych stylów.
 3. Nad tabelami muszą być umieszczone: słowo „Tabela”, numer i tytuł, zaś pod nimi musi być wskazane źródło.
 4. Wykresy, schematy itp. powinny być tworzone w skali kolorów od czarnego do białego. Pod wykresami, schematami itp. muszą być podane: słowo „Wykres”/„Schemat”, kolejny numer i tytuł oraz musi być wskazane źródło.
 5. Cytaty należy zapisywać w cudzysłowie typograficznym („ ”). Kursywę stosuje się tylko do zapisywania tytułów (w tekście podstawowym i w bibliografii), słów i pojęć obcojęzycznych.
 6. Nad tytułem całego tekstu należy umieścić w prawym górnym rogu imię i nazwisko autora (autorów) oraz afiliację (pełną nazwę instytucji). Po nazwie instytucji należy umieścić odsyłacz do przypisu dolnego, w którym należy podać adres elektroniczny autora oraz adres pocztowy afiliowanej instytucji.
 7. Do oryginalnych artykułów naukowych w języku polskim muszą być dołączone krótkie (od 600 do 800 znaków z odstępami) streszczenia w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe po polsku i po angielsku. Należy także podać tytuł artykułu w języku angielskim. W przypadku artykułu napisanego w języku obcym obowiązkowe jest dostarczenie w języku polskim: streszczenia, tytułu i słów kluczowych oraz streszczenia i słów kluczowych w oryginalnym języku artykułu.

Streszczenie powinno zawierać: w przypadku tekstów teoretycznych – główne tezy, argumenty, wnioski, zarys struktury tekstu; w przypadku badań empirycznych – przedmiot i cel badania, opis metody badawczej, wyniki, wnioski, zarys struktury tekstu. Streszczenie powinno być napisane w trzeciej osobie i zawierać słowa kluczowe. Nie należy powtarzać w nim ani parafrazować tytułu artykułu. Powinno być napisane prostymi zdaniami w czasie teraźniejszym.

Autor/autorka jest zobowiązany(-a) podać (po polsku i po angielsku) od 3 do 5 słów kluczowych.

W przypadku zmian w treści artykułu po recenzjach autor/autorka jest zobowiązany(-a) dostarczyć nową wersję streszczenia po polsku i po angielsku, nowe tłumaczenie tytułu na język angielski i – ewentualnie – nowe słowa kluczowe (po polsku i po angielsku).

 1. Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty, w których sporządzonoprzypisy literaturowe w następującej formie: np. (Weber, 2002), (Weber, 2002, s.238) lub ….. Weber (2002)….. W przypadku, gdy praca ma więcej niż dwóch autorów, pierwszy przypis w tekście odnoszący się do takiej pracy musi zawierać nazwiska wszystkich autorów, np. (Jaworski, Łukaszewska, Skolimowski, 2016), a kolejne powinny mieć formę skróconą, np. (Jaworski i in., 2016). Odsyłając w jednym przypisie do kilku prac, należy zapis dotyczący kolejnych prac oddzielić średnikiem i uporządkować je według nazwisk pierwszych autorów, np. (Auguściak, 1987; Weber, 2002).
 2. Przypisy dolne stosuje się w celu przedstawienia dodatkowych wyjaśnień lub merytorycznych uzupełnień. Odsyłacz do literatury w przypisie dolnym powinien mieć podaną powyżej formę.
 3. Na końcu tekstu musi znaleźć się bibliografia załącznikowa ułożona w porządku alfabetycznym, zawierająca publikacje wskazane w przypisach literaturowych w formie zgodnej ze stylem APA (szczegółowe wskazówki dotyczące jego stosowania są dostępne np. na: http://www.liberilibri.pl/harasimczuk). Przypisy literaturowe i bibliografia załącznikowa mogą być pisane wyłącznie alfabetem łacińskim (w przypadku tytułów, nazwisk pisanych oryginalnie innym alfabetem jest wymagana transliteracja).

 

Przykładowe zapisy bibliografii załącznikowej:

Williams, R. (2003). Television: technology and cultural form. London: Routledge.

Szatur-Jaworska, B. (red.). (2018). Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Porter, M. (1998). What is strategy? W: S. Segal-Horn (red.), The strategy reader. (73–99). Oxford: Blackwell in association with the Open University.

Szacki, J. (2004). O tożsamości. Kultura i Społeczeństwo, nr 3, s. 20–41.

Bonen, A., Shaw, S.M. (1996). Recreational exercise participation and aerobic fitness in men and women: analysis of data from a national survey. Journal of Sports Science, August, vol. 13, no. 4, s. 297–303. DOI: XXXXXX.

Kamińska, A. (2012). Dania kieruje Unią w kryzysie. Co nas czeka? Pobrane z: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/517625,Dania-kieruje-Unia-w-kryzysie-Co-nas-czeka [dostęp: 30.11.2012].

Struktura artykułu NAUKOWEGO

 • Autor (imię i nazwisko), uczelnia lub inne miejsce pracy (instytucja, dla której autor zgłasza afiliację) oraz adres instytucji i adres elektroniczny autora.
 • Tytuł artykułu (w języku artykułu).
 • Tekst zasadniczy artykułu, w tym:
 • Wprowadzenie (zawierające m.in. informacje o charakterze artykułu, celach badawczych, wykorzystanych źródłach, przyjętej perspektywie teoretycznej, zastosowanych metodach badawczych, źródle finansowania badań);
 • Podrozdziały artykułu (poszczególne części artykułu nie są numerowane);
 • Zakończenie (podsumowanie, wnioski końcowe itp.);
 • Bibliografia (załącznikowa).
 • Streszczenie po polsku.
 • Słowa kluczowe po polsku.
 • Tytuł artykułu po angielsku.
 • Summary (tekst po angielsku musi być tłumaczeniem streszczenia przygotowanego po polsku).
 • Key words (tłumaczenie na język angielski słów kluczowych podanych po polsku).

Struktura RECENZJI (ARTYKUŁU RECENZYJNEGO)

 • Autor (imię i nazwisko), uczelnia lub inne miejsce pracy (instytucja, dla której autor zgłasza afiliację) oraz adres instytucji i adres elektroniczny autora.
 • Pełen opis bibliograficzny recenzowanego wydawnictwa (z liczbą stron).
 • Tytuł recenzji (w języku artykułu).
 • Tytuł recenzji po angielsku (lub po polsku – o ile recenzja napisana jest w innym języku).
 • Tekst zasadniczy recenzji (artykułu recenzyjnego).
 • Ewentualnie bibliografia załącznikowa.

  

Liczba punktów na liście B MNiSzW w 2016 r. - 11. Czasopismo indeksowane w bazach: BazEkon, CEJSH, Index Copernicus.

Bieżący numer

#43(4)/2018


 


Spis treści

Terminarz wydań

#01 marzec
#02 czerwiec
#03 wrzesień
#04 grudzień

Kontakt

  Redakcja kwartalnika Problemy Polityki Społecznej
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Nowy Świat 67, pok 110 (sekretariat)
00-927 Warszawa

  Tel: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl